Wygraj koszulke AGO ESPORTS z autografami

Do wygrania koszulka AGO Esports z autografami graczy!

Konkurs Fortuny: Najpierw wytypuj zwycięzcę Games Clash Masters, następnie ID zawodnika AGO z największą liczbą total kills podczas turnieju w Gdyni. Do dzieła!

Regulamin: https://www.facebook.com/notes/efortunapl/regulamin-konkursu-ago-games-clash-masters/1906881789389420/

Regulamin konkursu „AGO Games Clash Masters”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Organizatora na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.com/efortunapl), zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem zakładowym 2.376.000,00 zł, REGON 0707074000, NIP: 548-11-92-629 (dalej: „Organizator”).
3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (z zastrzeżeniem transgranicznego dostępu do Internetu). 4. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem serwisu Facebook, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z serwisem społecznościowym Facebook.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem ustępów poniżej.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora orazich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.

4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w niniejszym Regulaminie oraz je akceptuje.

5. Uczestnik Konkursu powinien posiadać prawidłowo zarejestrowane, aktywne konto w serwisie społecznościowym Facebook.

6. W Konkursie można uczestniczyć wyłącznie jeden raz. Zabronione jest zakładanie lub używanie dodatkowych kont w celu ponownego uczestniczenia w konkursie.

7. Organizator jest uprawniony do weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dany Uczestnik w ramach konkursu zamieszcza treści o charakterze bezprawnym lub w inny sposób działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie i odmowy przyznania mu nagrody.

§ 3 ZASADY KONKURSU

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 27-28.09.2018. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań reklamacyjnych.

2. Warunkiem wzięcia udział w Konkursie jest zamieszczenie konkursowego komentarza w odpowiedzi do posta Organizatora ogłaszającego Konkurs.

3. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi Konkursu komentarze, które zostaną opublikowane do 28.09.2018, do godziny 12:00.

4. W konkursowym komentarzu należy wytypować zwycięzcę turnieju Games Clash Masters – Gdynia 2018 oraz gracza AGO Esports, który podczas całego turnieju Games Clash Masters – Gdynia 2018 uzyska największą liczbę „total kills”.

5. Zwycięzcą zostanie jedna osoba uczestnicząca w Konkursie, która pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi.

6. Przy wyborze zwycięzcy kluczowym aspektem jest podanie zwycięzcy turnieju Games Clash Masters – Gdynia 2018 i gracza AGO Esports, który podczas całego turnieju Games Clash Masters – Gdynia 2018 uzyska największą liczbę „total kills”. Jeżeli jednak żaden z uczestników nie trafi zwycięzcy turnieju Games Clash Masters – Gdynia 2018 i gracza AGO Esports (łącznie), który podczas całego turnieju Games Clash Masters – Gdynia 2018 uzyska największą liczbę „total kills” zwycięzcą konkursu zostanie wybrany ten uczestnik, który jako pierwszy (liczy się moment publikacji komentarza) wskaże zwycięzcę turnieju Games Clash Masters – Gdynia 2018.

§ 4 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród.

2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com/efortunapl najpóźniej do dnia 01.10.2018 do godziny 18:00.

3. Nagrodą w Konkursie jest Nagroda rzeczowa w postaci koszulki AGO Esports z autografami graczy oraz Nagroda pieniężna zgodnie z ust. 4.

4. Ponadto do Nagrody rzeczowej zostanie dodana Nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody rzeczowej. Zwycięzca zgadza się, że kwota dodatkowej Nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

5. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Nagrody jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

6. Zwycięzca konkursu obowiązany jest do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną w serwisie społecznościowym Facebook w dniu poinformowania go o zwycięstwie w Konkursie, w celu ustalenia szczegółów odebrania Nagrody rzeczowej.

7. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym, wskazanym przez Organizatora terminie skutkuje utratą prawa do Nagrody.

8. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany Nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.

9. Zwycięzcy nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

10. Zwycięzca zobowiązany będzie do przekazania Organizatorowi oświadczenia niezbędnego do celów podatkowych, zawierającego następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, właściwy urząd skarbowy. Dodatkowo Zwycięzca w oświadczeniu wyrazi zgodę na przetwarzanie wskazanych powyżej danych osobowych w celach rozliczenia Konkursu.

§ 5 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, tj. imię, nazwisko oraz adres.

2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Decyzja Organizatora, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. Pozostaje to bez wpływu na prawo Uczestnika do dochodzenia przysługujących mu roszczeń w postępowaniu sądowym.

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator – „Fortuna Online Zakłady Bukmacherskie” sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. Bielska47. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wydanych na jej podstawie ustaw i aktów wykonawczych. Wszelkie informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Uczestników można uzyskać kierując korespondencję bezpośrednio na adres wskazany powyżej, lub mailowo, pod adres: IODO@efortuna.pl

2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie oraz otrzymania Nagrody i rozliczenia podatku. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego zgłoszenie konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, tracąc również prawo do ewentualnej Nagrody.

3. Przystępując do udziału w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, w szczególności przekazania tych danych osobowych Organizatorowi, wyłącznie w celu realizacji Konkursu przez Organizatora, które obejmują: imię i nazwisko, nazwę Uczestnika w serwisie Facebook, adres email, zaś w przypadku Zwycięzcy, dodatkowo dane wskazane w § 4 ust. 10 powyżej. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Zwycięzcy w Serwisie Facebook w postaci swojej nazwy w Serwisie Facebook.

4. Uczestnik ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie przy czym cofnięcie zgody 4 pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

5. Usunięcie danych osobowych Uczestnika w trakcie trwania Konkursu wiąże się z utratą możliwości uczestnictwa w Konkursie.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, ogłoszenia wyników, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących Konkurs, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej.

7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przekazane Organizatorowi, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi. Prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź umowy oraz o ile jest całkowicie zautomatyzowane.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku przetwarzania jego danych osobowych niezgodnie z RODO.

9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane maksymalnie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników.

§ 7 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach Konkursu Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Konkursu należy rozumieć takie usługi jak: a. udostępnienie Regulaminu w serwisie społecznościowym Facebook; b. umożliwienie zapoznania się z Zadaniem Konkursowym; c. umożliwienie wzięcia udziału w Konkursie.

3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik rozpocznie korzystanie z usług objętych Regulaminem.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana przez Uczestnika poprzez rezygnację z uczestnictwa w Konkursie.

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari oraz profilu w serwisie Facebook.

6. Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom, przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ichzminimalizowania.

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych.

8. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 Regulaminu.

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219.t.j.).

10. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie (…) w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.