Wytypuj zwycięzcę meczu Cloud9 – FURIA eSports i zgarnij Doładowania Fortuny!

Wytypuj poprawnie zwycięzcę meczu Cloud9 – FURIA eSports i gracza z największą liczbą total kills i zgarnij Doładowania Fortuny!

Konkurs: Cloud9 – FURIA eSports 15.02.2019

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, 43-400 Cieszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002455 z kapitałem zakładowym 2.376.000,000 zł, REGON 0707074000, NIP: 548-11-92-629 (dalej: „Organizator”).
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem § 2 ust. 2.
2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz ich małżonkowie, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne.
4. Zaakceptowanie i przystąpienie do Konkursu oznacza, że uczestnik Konkursu zapoznał się z udostępnionymi mu zasadami Konkursu określonymi w Regulaminie oraz je akceptuje.
§3
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs zostanie przeprowadzony dnia 15.02.2019. Powyższy okres nie obejmuje okresu trwania ewentualnych postępowań́ reklamacyjnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie komentarza w odpowiedzi do konkursowego posta Organizatora (konkurs będzie prowadzony na kanale eFortunapl na www.facebook.com)
3. Pod uwagę będą brane tylko spełniające wymogi konkursu komentarze, które zostaną opublikowane do 15.02.2019, do godziny 19:59.
4. W konkursowym komentarzu należy wytypować dokładny wynik oraz gracza z najwyższą liczbą “total kills” w meczu Cloud9 – FURIA Esports, który odbędzie się 15.02.2019 o 20:00.
5. O zwycięstwie decydują, w takiej kolejności: trafienie dokładnego wyniku, oraz podanie gracza z najwyższą liczbą “total kills”, szybkość udzielonej odpowiedzi.
6. Zwycięzcami zostaną trzy osoby uczestniczące w Konkursie na stronie www.facebook.com,
7. Przy wyborze zwycięzców kluczowym aspektem jest trafienie dokładnego wyniku. Jeśli większa liczba osób poprawnie wytypuje wynik, pod uwagę będą brane te osoby, które najszybciej, w sposób poprawny, wytypowały wynik i gracza.
8. Jeżeli żaden z uczestników nie trafi dokładnego wyniku, komisja wybierze osoby, które najszybciej poprawnie wytypowały gracza.
§4
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. NAGRODY
1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja”). Komisja decydować będzie o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej oraz o przyznaniu nagród uczestnikom spełniającym wszystkie warunki Konkursu.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.facebook.com najpóźniej do dnia 19.02.2019 do godziny 18:00.
3. Nagrodą w Konkursie jest doładowanie konta każdego nagrodzonego laureata na stronie www.efortuna.pl w wysokości:
– 4200 punktów FKP – dla osoby, która zajmie pierwsze miejsce;
– 4200 punktów FKP – dla osoby, która zajmie drugie miejsce;
– 4200 punktów FKP – dla osoby, która zajmie trzecie miejsce.
4. W prowadzonym konkursie zostanie wyłonionych zostanie trzech laureatów na stronie na stronie www.facebook.com w komentarzu pod postem konkursowym.
5. Zwycięzcy zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną w dniu poinformowania ich o zwycięstwie w Konkursie, w celu odebrania Nagrody.
6. Niedopełnienie tego kroku w wymaganym terminie poskutkuje utratą nagrody.
7. Organizator informuje, że nie ma możliwości wymiany nagrody na inny produkt ani otrzymania jego ekwiwalentu w formie pieniężnej.
8. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.
§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego etapu Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej, w tym numer klienta.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego regulaminu w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
3. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych klientów jest FORTUNA.
2. Osoba, która przystępuje do Konkursu tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) na wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, przygotowania statystyk i zestawień podsumowujących, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej oraz w celach marketingowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5. Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nie uregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny.
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem www.efortuna.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w dniu następnym od ich ogłoszenia na stronie www.efortuna.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z udziału w konkursie lub dopuszczających do udziału w konkursie.
6. W sytuacjach, które nie zostały opisane w niniejszym regulaminie, zawsze obowiązują postanowienia Organizatora.